Subsidieregeling ‘Samen cultuurmaken verbreden’

De subsidieregeling ‘Samen cultuurmaken verbreden’ is een rijksregeling die wordt uitgevoerd door  de landelijke stichting Fonds voor Cultuurparticipatie waarbij de doelgroep een belangrijke rol speelt. 

Wat is het doel van deze regeling?
Met deze regeling stimuleert het Fonds de samenwerking tussen de culturele sector en het sociaal domein. Daarmee beoogt de regeling de toegankelijkheid, zichtbaarheid en erkenning van cultuur in de samenleving te vergroten en de actieve cultuurparticipatie van zoveel mogelijk verschillende groepen mensen op zoveel mogelijk verschillende plekken binnen de samenleving te bevorderen.

Het Fonds streeft hierbij naar een evenwichtige regionale spreiding van middelen over doelgroepen en thema’s. Onder het sociale domein wordt o.a. verstaan: de zorgsector, ouderenbeleid, ruimte- en leefomgeving,  historisch democratisch bewustzijn; geschiedenis, koloniaal erfgoed, slavernij-verleden, het cultureel erfgoed enz.

Wie kan aanvragen?
Subsidie kan worden aangevraagd door een in het Koninkrijk der Nederlanden gevestigde:
1. culturele instelling die bij de aangevraagde activiteiten samenwerkt met een instelling uit het sociaal domein, of
2. in het sociaal domein werkzame instelling met rechtspersoonlijkheid, die bij de aangevraagde activiteiten samenwerkt met een cultureel professional of een culturele instelling, of
3. een cultureel professional (lees: beeldend kunstenaars/kunstenaars) die bij de aangevraagde activiteiten samenwerk(t)en met een instelling uit het sociaal domein.

Waarvoor kan worden aangevraagd:
1. De aanvrager kan subsidie aanvragen voor een artistiek-inhoudelijke activiteit, project, experiment, onderzoek, plan of ander initiatief, dat invulling geeft aan het doel van deze regeling.
2. De aanvrager richt zich in het bijzonder op een vernieuwende activiteit of samenwerking tussen het cultureel en het sociaal domein, met als doel om drempels ten aanzien van actieve cultuurparticipatie weg te nemen.
3. De activiteiten hebben een maximale looptijd van 18 maanden en starten uiterlijk binnen drie maanden na subsidieverlening.
4. De activiteiten starten niet eerder dan na subsidieverlening van de aanvraag.

Wat is de hoogte van de subsidie?
1. De subsidie bedraagt minimaal € 25.000 en maximaal € 125.000 per aanvraag.
2. De subsidie die verkrijgbaar is bij Fonds bedraagt niet meer dan 80% van de totale voor subsidie in aanmerking komende kosten.
3. De subsidieontvanger draagt ten minste 20% bij aan de kosten van de activiteit, uit eigen of uit externe middelen.

Wat komt voor subsidie in aanmerking:
1. Slechts direct aan de activiteiten gerelateerde kosten komen voor subsidie in aanmerking.
2. De subsidie van het Fonds mag ook worden ingezet voor activiteitgebonden materiaalkosten inclusief huur van middelen en accommodaties.
3. De post onvoorzien op de begroting mag niet meer bedragen dan 7% van de totale kosten van de activiteit.

Indieningstermijnen
1. Een aanvraag kan worden ingediend in de periode van 31 januari 2020 tot en met 14 september 2020
2. Een onvolledige aanvraag wordt niet in behandeling genomen, totdat de aanvraag is aangevuld. Het moment dat de aanvraag volledig is, wordt beschouwd als het moment waarop de aanvraag is ingediend.

Subsidieplafond (de hoeveelheid geld die ter beschikking wordt gesteld)
Het subsidieplafond bedraagt € 3.600.000. Van het subsidieplafond is € 600.000 bestemd voor aanvragen die zich specifiek en in hoofdzaak richten op het verlagen van drempels voor cultuurparticipatie van mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking.

Indieningsvereisten
1. Een aanvraag wordt ingediend via de website van het Fonds middels een digitaal aanvraagformulier.
2. Een aanvraag gaat ten minste vergezeld van een projectplan voor de gehele looptijd van het project, een samenwerkingsovereenkomst (indien van toepassing) en een sluitende begroting.

Beoordelingscriteria
De aanvragen worden beoordeeld op basis van volgorde van binnenkomst door een externe adviescommissie op:
1. inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten in relatie tot het doel van de regeling;
2. organisatorische kwaliteit;
3. en samenwerking; de wijze van samenwerking tussen de aanvragende partij en de samenwerkingspartner(s) en de mate waarin daarbij de verbinding tussen cultuur en andere domeinen wordt gemaakt.

Beslistermijn
Het bestuur van het Fonds beslist binnen 13 weken nadat een volledige aanvraag is ontvangen.

Voor vragen, bel naar 030 233 60 30 en vraag naar een van de adviseurs van de regeling Gino van Zolingen of Noud van de Rhee. De volledige informatie vind je op: www.cultuurparticipatie.nl, subsidie aanvragen (linksboven op de website) en dan naar ‘Samen cultuurmaken verbreden’.

2 juli 2020

Oproep: tentoonstellingsvoorstel 2021!

Na de zomer gaat de tentoonstellingscommissie aan de slag met het jaarprogramma van 2021. De periode voor het indienen van tentoonstellingsaanvragen is dus weer geopend! Aanvragen kunnen deze keer worden ingediend middels bijgaand formulier. We hopen op veel inzendingen, succes! Let op: we nemen alleen aanvragen in behandeling die met het formulier zijn ingediend en […]
8 mei 2020

Open call – Nieuwe Aarde

We worden in deze uitzonderlijke tijd niet alleen geconfronteerd met de ontregeling van ons heden, maar ook met grote vragen over de toekomst. Gaan we straks terug naar ‘normaal’, of komt er een wereld die ‘anders’ is? En zo ja, hoe ziet dat ‘anders’ er dan uit? Hoe verbeeld je als kunstenaar die nieuwe aarde, […]
8 mei 2020

Inventarisatie gevolgen corona-crisis voor Haarlemse kunstenaars

37PK, Platform voor Kunsten, wil in kaart brengen welke gevolgen de Coronacrisis heeft voor professionele kunstenaars in Haarlem en heeft hiervoor een inventarisatieformulier opgesteld. Deze wordt op dit moment breed onder professionele Haarlemse kunstenaars verspreid. Het totaal van de uitkomsten van de inventarisatie zal 37PK gebruiken om de Gemeente Haarlem te informeren over de positie […]