Vriend van De Vishal

Steun hedendaagse kunst in Haarlem, word vriend van De Vishal!

Een Vriend van De Vishal steunt de hedendaagse professionele kunstenaars in Haarlem en de Vishal als expositieruimte voor beeldende kunst. Als Vriend geniet u van een wisselend aanbod van actuele kunst, ontmoet u professionele kunstenaars en andere kunstliefhebbers en neemt u deel aan inspirerende culturele activiteiten. Met onder andere uw hulp kunnen wij waardevolle tentoonstellingen maken, mooie publicaties verzorgen en allerlei culturele activiteiten ontwikkelen.

Wat kost een lidmaatschap?
Voor € 50 per jaar (tot wederopzegging) bent u Vriend van De Vishal. Wanneer u ervoor kiest een aantal achtereenvolgende jaren of voor een hoger bedrag Vriend te worden, geniet u zelfs fiscale voordelen dankzij de ANBI-status van Stichting Vrienden van De Vishal. Met uw financiële steun kan De Vishal waardevolle tentoonstellingen maken en culturele activiteiten organiseren.

Wat krijgt u hiervoor?
– Circa 10x per jaar een exclusieve uitnodiging voor de previews van de tentoonstellingen in de Vishal met een inleiding door de exposerende kunstenaar(s)
– Circa 10x per jaar een uitnodiging voor de opening van exposities in de Vishal
– Uitnodiging voor de jaarlijkse VISBORREL voor Vrienden en sponsoren
– (Gereduceerde) toegang tot activiteiten die De Vishal organiseert in samenwerking met haar culturele partners
– Gratis verzorgde rondleiding langs ateliers, galeries of andere kunstinitiatieven
– Mogelijkheid tot het bijwonen van een door De Vishal georganiseerde kunstexcursie
– 10% korting op de aankoop van kunstwerken die in de Vishal worden tentoongesteld
– Elk kwartaal op de hoogte van alle nieuwtjes, activiteiten en tentoonstellingen via de Vismail

Dit lidmaatschap is geldig voor uzelf en één introducé per bezochte bijeenkomst.

>> Geef u nu op als Vriend >>


Naam instelling: Stichting Vrienden van De Vishal
Fiscaal nummer: NL8156.12.357.B01
Rekeningnummer: NL34 INGB0007235899

Contactgegevens:
Stichting Vrienden van De Vishal
Nieuwe Gracht 45c
2011 ND Haarlem
stichtingvrienden@devishal.nl

De stichting is een zelfstandige rechtspersoon waarvan de statutaire doelstelling luidt:
“de ondersteuning van kunstenaars in Haarlem in het algemeen en de Vishal in het bijzonder, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

ANBI-status
Door de Belastingdienst is de stichting begin 2015 aangewezen als een (culturele) Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI-status maakt het fiscaal voordelig voor particulieren om een gift te doen. Dit maakt het fiscaal voordelig voor particulieren om een gift te doen. Of zelfs een nalatenschap te schenken. Zij kunnen dit bedrag aftrekken van hun belastbare inkomen. Daarbij kan een instelling met de ANBI-status gebruik maken van de zogeheten Geefwet. Ook voor de stichting zijn er voordelen. Zo hoeft de stichting geen successie- of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die zij langs die weg ontvangt. De Stichting is geen zogenaamde “grote” ANBI.

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden:
Het bestuur bestaat uit Marion Reulen (voorzitter), Tonneke Sengers (secretaris) en Ruud Vos (penningmeester). Een bestuurslid wordt in principe benoemd voor 3 jaar. Deze kan voor een tweede periode van drie jaar worden herbenoemd. De benoeming gebeurt op voorstel van en met goedkeuring van het bestuur van De Vishal. De stichting heeft geen leden.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan zijn:
De Vishal probeert, door het inzamelen van gelden, de Vishal een podium te laten zijn van hedendaagse beeldende kunst in het hart van Haarlem. Daartoe probeert de Stichting een financiële bijdrage te geven aan het organiseren van exposities en aan het uitvoeren van installaties en aan educatieve projecten. De Stichting geldt als steunstichting van
De Vishal als instituut, niet als steunstichting van Vereniging De Vishal.

De Stichting probeert door het werven van Vrienden en begunstigers (sponsors en donateurs) gelden in te zamelen.

Het vermogen van de Stichting wordt aangewend overeenkomstig de doelstelling van de Stichting. De stichting verleent financiële bijdragen aan kunstenaars en instellingen op basis van hun aanvragen voor zover die passen in het beleid van de Stichting. kostenstructuur van de instelling. De penningmeester is belast met het dagelijkse beheer van het vermogen en legt verantwoording af aan het voltallig bestuur. Per jaar wordt een financieel verslag gepubliceerd.  De beheerskosten van de stichting zijn minimaal.

Download het beleidsplan >>

Het beloningsbeleid
Er wordt geen beloning verstrekt aan bestuursleden.
De Stichting heeft geen mensen in dienst.

Uitgeoefende activiteiten
Zie actueel verslag.

Actueel verslag
Door Corona is het aantal activiteiten op cultureel gebied drastisch gedaald. Desondanks heeft de Stichting aan activiteiten binnen haar doelstelling kunnen bijdragen. De actuele activiteiten van de Stichting zijn (geweest) de verlening van één of verschillende bijdragen aan de Vishal-tentoonstellingen “Octopus’s Garden” in 2022 en  “Twee Vrienden” in 2020, de financiering van de film “De Kroniek van de Vishal” in 2021 en de verlening van een bijdrage aan het project “Haarlem en ik” in 2020.

Financiële verantwoording
De stichting heeft een financiële prognose voor 2014-2018 opgesteld.
Ter informatie is hierbij de financiële prognose 2014-2018 aan te treffen.

Financiële prognose 2014-2018 >>
Binnenkort zal de prognose voor 2023-2026 kenbaar worden gemaakt.

De Stichting heeft de jaarcijfers van de jaren 2015-2021 vastgesteld:

Financieel verslag 2021 >>
Financieel verslag 2020 >>
Financieel verslag 2019 >>

De Stichting zal vóór 30 juni 2023 het financieel verslag inclusief de balans en staat van lasten van 2022 vaststellen. Hierbij zal eveneens een toelichting worden verschaft.

 

>> Geef u nu op als Vriend >>