Lid van De Vishal

De Vishal kent verschillende lidmaatschapsvormen:

 

Standaard lidmaatschap

Bedoeld voor professionele kunstenaars uit alle disciplines (beeldende kunst, muziek, theater, literatuur, etc.) uit Haarlem, maar ook daarbuiten.  Als lid van De Vishal mag je onder andere alle previews bijwonen, tentoonstellingsvoorstellen indienen, de algemene ledenvergadering bijwonen en bestaat de mogelijkheid mee te doen aan ledententoonstellingen. Leden die verhuizen naar het buitenland of naar een plaats buiten genoemde regio kunnen gewoon lid blijven van De Vishal. Voor de aanvraag van het standaard lidmaatschap geldt een ballotage. De contributie als standaard lid bedraagt €75 in 2017. Download Aanmeldingsformulier ballotage 2017 STANDAARD LID voor ballotage.

 

Lidmaatschap voor afgestudeerde kunstenaars

Bedoeld voor afgestudeerden van een door de overheid erkende HBO-kunstopleiding, tot 2 jaar na afstuderen. Als afgestudeerd kunstenaar-lid mag je alle previews bijwonen en tentoonstellingsaanvragen indienen. Na 2 jaar dient ballotage plaats te vinden om als algemeen of bijzonder lid te kunnen worden toegelaten. De contributie als afgestudeerd kunstenaar-lid bedraagt €15 in 2017. Download Aanmeldingsformulier AFGESTUDEERD om je in te schrijven voor het afgestudeerde kunstenaarslidmaatschap.

 

Gratis studentenlidmaatschap

Bedoeld voor studenten van een door de overheid erkende HBO-kunstopleiding. Als student-lid mag je alle previews bijwonen. Na afstuderen kun je doorstromen naar het lidmaatschap voor afgestudeerde kunstenaars. Download Aanmeldingsformulier STUDENT om je in te schrijven voor het studentlidmaatschap.

 

Procedure

Lidmaatschapsaanvragen kunnen schriftelijk worden ingediend bij het bestuur:

Ballotagecommissie De Vishal

Grote Markt 20
2011 RD Haarlem

Of digitaal via vishalballotage@gmail.com.

Het verzoek om lid te worden van vereniging De Vishal dient vergezeld te gaan van:

– De gebruikelijke personalia
– Een curriculum vitae
– Een volledig ingevuld inschrijfformulier (zie bovenstaand) of af te halen bij de Vishal.
– Documentatie in de vorm van een CD-Rom en/of werkmap met afbeeldingen van het werk.
– verwijzing naar webblog of website.

De  ballotagecommissie, bestaande uit leden van De Vishal en een buitenlid, adviseert het bestuur omtrent toelating. De ballotagecommissie heeft het mandaat gekregen van de algemene ledenvergadering het oeuvre van aspirant-leden artistiek inhoudelijk te wegen op grond van het met het inschrijfformulier meegezonden documentatie. De ballotagecommissie, die het bestuur adviseert kan bij gerede twijfel of tweespalt binnen haar gelederen besluiten tot een bezoek aan het atelier van de aanvrager om deze twijfel weg te nemen.

De commissie hanteert criteria die gebruikelijk zijn voor de professionele standaard binnen de verschillende beroepsverenigingen van beeldend kunstenaars:

– oorspronkelijkheid en originaliteit
– ontwikkeling in thematiek of idee in het werk
– persoonlijk handschrift
– actualiteit
De Vishal is met name op zoek naar leden die het experiment aangaan.

Indien het bestuur besluit de aanvrager niet voor te dragen als lid, wordt de verzoeker daarvan schriftelijk in kennis gesteld. De statuten van de vereniging voorzien in een mogelijkheid beroep aan te tekenen bij het bestuur. Dit beroep kan alleen plaatsvinden op procedurele gronden.

Indien de aanvrager wel wordt voorgedragen om als lid toe te treden, wordt hij/zij daarvan schriftelijk in kennis gesteld.

De aanvragen tot lidmaatschap van kunstenaarsvereniging De Vishal worden vier maal per jaar in behandeling genomen. In 2017 zijn de beoordelingsmomenten week 12, 25, 38 en 47. Binnen vier weken mag een beslissing worden verwacht.

De leden van de ballotagecommissie zijn:
Alet Pilon, voorzitter
Wilma Klaver
Harm Geling
Corinne Bonsma

Het bestuur, maart 2017