Taakverdeling bestuur

 

Profielschets Voorzitter

 • aanzet geven tot bepalen beleid
 • uitdragen van het beleid
 • toezien op daadwerkelijke uitvoering van het beleid
 • voorzitten vergaderingen bestuur, vrijwilligers en algemene ledenvergadering
 • voorbereiden agenda voor deze vergaderingen
 • stimuleren en enthousiasmeren van leden en vrijwilligers
 • evalueren functioneren bestuur
 • aanspreekpunt voor het bestuur binnen en buiten de vereniging
 • contacten met de gemeente onderhouden
 • contacten onderhouden met en waar mogelijk streven naar samenwerking met andere culturele instellingen en kunstenaarsverenigingen
 • regulier overleg met de coördinatoren
 • evalueren functioneren zakelijk en artistiek coördinatoren
 • jaarverslag verzorgen
 • vertegenwoordiging van de vereniging in en buiten rechte
 • toezien op nakoming van de Cultural Governancecode

Profielschets secretaris

 • Maken notulen van de vergaderingen van het bestuur en de algemene ledenvergadering
 • Opstellen lijst actiepunten naar aanleiding van vergaderingen van bestuur en ALV
 • Beheer archief
 • Ledenadministratie
 • Contact met en aanvragen bij KvK, actueel houden

Profielschets penningmeester

 • Aanvragen subsidies
 • Financieel beheer gelden vereniging en boekhouding daarvan, waaronder:
  *aansturen boekhouder, waaronder innen contributies en verrichten betalingen
  *controle overige ontvangen bedragen
 • Financieel jaarverslag opmaken
 • Begroting komend jaar opmaken

Profielschets bestuurslid inhoudelijk

 • Aanspreekpunt werkgroep leden
 • Aanspreekpunt programmacommissie
 • Aanspreekpunt ballotagecommissie
 • Deelnemen aan tentoonstellingscommissie

Profielschets bestuurslid communicatie

 • Aansturen technische implementatie en inhoudelijke begeleiding van e-mail distributie zoals persberichten en de Vismail, multi-media (fotografie)
 • Aanspreekpunt voor de inhoud en het functioneren van de website
 • Aanspreekpunt voor de inhoud en het functioneren van De Vishal op de social media, zoals het bijhouden van de Facebookpagina

Profielschets bestuurslid marketing en p.r.

 • Verzorgen en entameren van tijdige, positieve publiciteit voor De Vishal
 • Acquisitie voor sponsors en Vrienden voor De Vishal
 • Toezien op nakoming van de toezeggingen aan sponsors en Vrienden
 • Dit alles in direct contact en overleg met het Lid interne communicatie

Profielschets bestuurslid vrijwilligers

 • Aanspreekpunt voor vrijwilligers
 • Verantwoordelijk voor inroostering en opleiding vrijwilligers
 • Verzorgt de diverse festiviteiten voor vrijwilligers
 • Voorzitten bijeenkomsten met vrijwilligers