Stichting Vrienden van de Vishal

Naam instelling: Stichting Vrienden van de Vishal

Fiscaal nummer: NL8156.12.357.B01

Rekeningnummer: NL34 INGB 0007235899

Contactgegevens:
Stichting Vrienden van de Vishal
Postadres: Groot Heiligland 17
2011 EN Haarlem

e-mail: stichtingvrienden@devishal.nl

De stichting is een zelfstandige rechtspersoon. Het is een stichting met de culturele ANBI-status. Dit betekent een Algemeen Nut Beogende Instelling. Met de inkomsten worden kunstprojecten ondersteund die in en rond de Vishal plaatsvinden.
Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden:
Het bestuur bestaat uit Marion Reulen (voorzitter), Adriaan Helmig (secretaris) Alet Pilon (penningmeester). Een bestuurslid wordt in principe benoemd voor 3 jaar. Deze kan voor een tweede periode van drie jaar worden herbenoemd. De benoeming gebeurt op voorstel van en met goedkeuring van het bestuur van De Vishal. De stichting heeft geen leden.

Beleidsplan

Lees verder of Download de PDF

ANBI-status
Door de Belastingdienst is de stichting begin 2015 aangewezen als een (culturele) Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI-status maakt het fiscaal voordelig voor particulieren om een gift te doen.Dit maakt het fiscaal voordelig voor particulieren om een gift te doen. Of zelfs een nalatenschap te schenken. Zij kunnen dit bedrag aftrekken van hun belastbare inkomen. Daarbij kan een instelling met de ANBI-status gebruik maken van de zogeheten Geefwet. Ook voor de stichting zijn er voordelen. Zo hoeft de stichting geen successie- of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die zij langs die weg ontvangt.

Het beloningsbeleid
De leden van het bestuur van de stichting ontvangen geen inkomsten.

Uitgeoefende activiteiten
Tot voor kort was de stichting met name passief. De bedoeling is dat in 2015 actief financiën geworven gaan worden, middels mailings, persoonlijk contact met mogelijke gevers. Verder verwacht de stichting aanvragen voor financiële ondersteuning die dan beoordeeld zullen worden.

Een financiële verantwoording
De stichting maakt jaarlijks een financieel verslag. De verslagen van de jaren 2011, 2012 en 2013 treft u hier onder aan. Tevens heeft de stichting een financiële prognose voor 2014 opgesteld.

Financiële prognose 2014-2018 (PDF)

Financieel verslag voor Stichting Productiefonds Vishal 2013 (PDF)

Financieel verslag voor Stichting Productiefonds Vishal 2012 (PDF)

Financieel verslag voor Stichting Productiefonds Vishal 2011 (PDF)