-19 -april -2014 /16:32:07
VIS-à-VIS

SPONSORPLAN DE VISHAL

De Vishal is door de bezuinigingen maar vooral door ambitie gestart met een intensiever sponsorbeleid. Hier treft u het sponsorplan.

Download het sponsorplan van de Vishal (PDF)

U steunt als sponsor het kunstklimaat in Haarlem en ontvangt ook diverse exclusieve uitnodigingen voor openingen, previews en bijzondere voorstellingen. Ook uw naamsvermeldingen in De Vishal en in onze media zorgen voor regelmatige exposure naar en via onze relaties.

Daarbij is 2013 een bijzonder jaar. Het is het Frans Hals Jaar in de stad, en De Vishal viert haar vierde lustrum. Kortom een uitstekende keuze van u om uw naam aan De Vishal te verbinden. De Haarlemse kunst staat namelijk volop in de aandacht. Heeft u vragen over het sponsoren van De Vishal, neem contact op met onze zakelijk coördinator Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .


WIE ZIJN WIJ en WAT DOEN WIJ?
WAT ZIJN DE DOELSTELLNGEN VAN DE STICHTING De VISHAL?
WELKE DOELSTELLINGEN HEBBEN WIJ REEDS GEREALISEERD?
FINANCIERING
WAAROM ZOEKEN WIJ SPONSORS?
WAAROM SPONSOR WORDEN VAN DE VISHAL?
WAT WORDT ER VAN U ALS SPONSOR VERWACHT?
WAT ZIJN DE SPECIFIEKE VOORDELEN VAN SPONSORING VOOR U?
SPONSORMOGELIJKHEDEN / SPONSORPAKKETTEN
SPONSORCONTRACT
CONTACT

De Vishal kent een lange traditie als tentoonstellingsruimte voor hedendaagse kunst. Al in 1956 honoreerde de gemeenteraad het verzoek van De Groep om de eeuwenoude hal daartoe te bestemmen. In 1993 werd de kunstenaarsvereniging ‘De Vishal’ opgericht en sindsdien behartigt Stichting De Vishal de belangen van een honderdvijftigtal kunstenaarsleden.

De Vishal is een gratis toegankelijke tentoonstellingsruimte voor actuele en moderne beeldende kunst en vormgeving in het hart van Haarlem. Op haar prominente plek, want gevestigd in een belangrijk historisch monument aan de Grote Markt, biedt zij beeldend kunstenaars gelegenheid om te exposeren. In de monumentale hal worden jaarlijks circa tien groepstentoonstellingen gerealiseerd. Tentoonstellingsvoorstellen kunnen jaarlijks ingediend worden door leden, waarna de tentoonstellingscommissie daaruit een keus maakt, aangevuld met tentoonstellingen samengesteld door de artistiek leider van De Vishal.

Behalve een laagdrempelig podium waar kunstenaars uit Haarlem en de regio hun werk kunnen presenteren, komen hier ook kunstenaars uit de rest van het land en incidenteel het buitenland aan bod in groepstentoonstellingen. In dit productiehuis staat het experiment hoog in het vaandel: in de Kleine Zaal, oftewel de vitrine van De Vishal aan de Grote Markt bijvoorbeeld, kunnen zowel jonge beginnende, als gevestigde kunstenaars in minitentoonstellingen nieuwe werken of installaties uitproberen. Daarnaast organiseert De Vishal regelmatig exposities op locatie, waaronder ‘Kunst op kantoor’, een maandelijks wisselende tentoonstelling op de kamer van de Haarlemse wethouder van Cultuur.

De vereniging hanteert een ballotageprocedure bij de aanname van nieuwe kunstenaarsleden. De ballotagecommissie adviseert het bestuur omtrent het toelaten van een kandidaat naar aanleiding van bestuderen van het oeuvre op artistiek, inhoudelijke gronden.

De leden van kunstenaarsvereniging De Vishal vinden elkaar naast exposities vooral in de vrijwilligersorganisatie die De Vishal draagt, maar ook in het bestuur en gezamenlijke activiteiten als debatten en thematische kunstbijeenkomsten. Via de eigen website (www.devishal.nl), persoonlijke uitnodigingen en de elektronische nieuwsbrief worden belangstellenden op de hoogte gehouden van de recente en komende activiteiten van De Vishal.

WAT ZIJN DE DOELSTELLINGEN VAN STICHTING DE VISHAL? (TOP)

1.   
Het doel van de vereniging is de promotie van werk van (regionale) beeldende kunstenaars in de ruimste zin des woords.
2.   
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. Het beheer en de exploitatie van het gebouw “De Vishal” aan de Grote Markt 20 te Haarlem.
b. Het organiseren van tentoonstellingen / manifestaties van werk van     Haarlemse beeldende kunstenaars.
c. Het bevorderen van uitwisseling met soortgelijke kunstenaars initiatieven en kunstinstellingen elders in Nederland of daar buiten.
d. Het organiseren van tentoonstellingen / manifestaties van werk van kunstenaars van buiten Haarlem in het kader van uitwisselingsprojecten en/of in relatie tot Haarlem en/of Haarlemse kunstenaars.
e. Het bevorderen en opzetten van samenwerkingsprojecten tussen kunstenaars uit verschillende kunstdiscipline.
f. Het bevorderen van samenwerking met andere culturele instellingen of initiatieven in Haarlem.
g. Het bevorderen en intensiveren van de publieke belangstelling door middel van het verstrekken van informatie en het verzorgen van de publiciteit.
h. Het verrichten van alle handelingen welke de verwezenlijking van het doel kunnen bevorderen.

WELKE DOELSTELLINGEN HEBBEN WIJ REEDS GEREALISEERD? (TOP)

In de afgelopen zestien jaar is De Vishal niet alleen gegroeid tot de belangrijkste kunstenaarsvereniging in de regio maar mag zij zich ook verheugen in een grote bovenregionale belangstelling als representatief centrum voor actuele beeldende kunst.

In de geschiedenis van de vereniging zijn inmiddels al meer dan 500 tentoonstellingen gerealiseerd, 500 bijzondere presentaties en interpretaties van de werkelijkheid waarbij inmiddels meer dan 3000 beeldende kunstenaars de kans hebben gekregen hun werk te exposeren en te verkopen. Daarnaast initieerde de vereniging een honderdtal manifestaties op kunst- en cultuurgebied. Het bezoekersaantal is in de afgelopen jaren gestegen tot meer dan 50.000 per jaar.

De Vishal koestert vele samenwerkingsverbanden op kunst- en cultuurterrein. Er wordt samengewerkt met een groot aantal andere cultuurinstellingen en manifestaties in de stad waaronder Teylers Museum, Stripdagen, Kunstlijn Haarlem, Frans Halsmuseum, De Nieuwe Vide, Gemeente Haarlem, Provincie Noord Holland, Haarlem Jazz, Noord-Hollands Archief, de Nieuwe Teisterbant, de Hoofdwacht etc.

De vereniging slaagt erin, gesteund door de (gemeentelijke) overheid, leden, vrijwilligers, vrienden, coördinatoren en sponsors van de Vishal ruimte te maken voor actuele beeldende kunst. Een ruimte in het hart van de stad die nu alweer zestien jaar laat zien wat Haarlem al eeuwen is: een stad van schilders, van kunstenaars.

FINANCIERING (TOP)

De organisatie van De Vishal heeft laten zien, dat het met zeer beperkte middelen en met een grote inzet van coördinatoren, vrijwilligers, leden en bestuur mogelijk is om jaarlijks circa 10 kwalitatief hoogstaande exposities te maken, naast 12 solotentoonstellingen en tentoonstellingen op locatie.
In 2010 toonde De Vishal werk van in totaal 240 professionele beeldend kunstenaars.
Kosten in totaal slechts € 117.000, - inclusief een vergoeding aan de exposerende kunstenaars.

Sinds 2009 heeft het bestuur zich geconformeerd aan de code cultural governance.
Goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording waren hiervoor de bepalende factoren. Op aanvraag kunnen begroting en (financieel) jaarverslag uiteraard worden toegestuurd.

WAAROM ZOEKEN WIJ SPONSORS? (TOP)

Naast de overheidssubsidie en de bijdragen van fondsen, leden en vrienden is De Vishal voor haar activiteiten en zelfs voortbestaan afhankelijk van bijdragen van sponsors. Aangezien de (gemeentelijke) overheid zich steeds meer terugtrekt als subsidiegever aan culturele instellingen, waaronder De Vishal, is sponsoring een grotere rol gaan spelen in het beleid van De Vishal.

Momenteel wordt De Vishal gesponsord door Lenoir Schuring, Flynth, adviseurs en accountants, Pesman Advocaten, Melger’s wijn en dranken, Sloothaak autoverhuur, Coloron, Bremer’s houthandel en Prins kunstenaarsmaterialen. De sponsoring betreft zowel bijdragen in financiële als in materiële zin.

Het aantrekken van nieuwe sponsors past in het beleid van cultureel ondernemerschap van De Vishal. Dat ondernemerschap uit zich sinds 2010 onder andere in de introductie van de ‘Visakte’, een lidmaatschap voor vrienden van De Vishal waarmee de begunstigers gebruik kunnen maken van een aantal voordelen zoals korting bij aankoopkoop van een kunstwerk van kunstenaarsleden en uitnodiging voor exclusieve kunstbijeenkomsten. Ook wordt er sinds een jaar sterker ingezet op het extern verhuren van de Vishal. Hiertoe zijn huurbepalingen vastgesteld voor relatie-instellingen, non-profitinstellingen en profitinstellingen.

Het verder uitbreiden en professionaliseren van het sponsorbeleid staat hoog op de agenda. Om de huidige kwaliteitsstandaard te behouden en liefst nog naar een nog hoger niveau te tillen. Onder het motto ‘voor wat hoort wat’ heeft De Vishal dit sponsorplan vastgesteld waarin staat beschreven wat de sponsormogelijkheden ten aanzien van de diverse activiteiten zijn en wat de sponsors van ons kunnen verwachten.

WAAROM SPONSOR WORDEN VAN DE VISHAL? (TOP)

Kunst en economie zijn twee gebieden in onze maatschappij die op het eerste gezicht weinig met elkaar gemeen hebben. Economie wordt geassocieerd met rationaliteit en feiten, terwijl kunst en cultuur vaak geassocieerd wordt met subjectiviteit, gevoel en smaak. Toch is sponsoring in kunst en cultuur geen nieuw fenomeen, al eeuwenlang vindt er een vruchtbare kruisbestuiving tussen deze twee gebieden plaats.
Al vanaf de oudheid speelden weldoeners en opdrachtgevers, de mecenassen, al een centrale rol in het culturele leven. Ze golden als belangrijke financiers van de kunsten. Door hun steun ontstond veel van wat we nu zien als voor ons belangrijk cultureel erfgoed. Naast het ideologische motief, de liefde voor kunst en ‘goed burgerschap’ speelde het motief van imagoversterking.

De motieven om kunst en cultuur te sponsoren zijn verschilden in het verleden niet eens zoveel met van die van vandaag. Maatschappelijke waarden als goed burgerschap, sociale betrokkenheid en verantwoord ondernemerschap zijn van alle tijden. Door maatschappelijke betrokkenheid wordt er goodwill gecreëerd in de regio van het bedrijf, bij de eigen werknemers en in de gehele samenleving.

Een ander motief is het versterken van het corporate image, de verzameling van indrukken die bij het publiek bestaat van een bedrijf. Daarnaast speelt ook de corporate identity een rol, het beeld wat een bedrijf bij haar doelgroepen wil bevestigen en de middelen die een bedrijf hanteert om zich te profileren naar zijn publiek. Sponsoring vergroot de naamsbekendheid en versterkt het imago van het bedrijf.

De Vishal staat bekend als een dynamische, vernieuwende ruimte voor hedendaagse kunst. Een plek waar getalenteerde kunstenaars door middel van lidmaatschap en exposities gelegenheid krijgen hun talent verder te ontwikkelen en waar bezoekers kwalitatief goede, prikkelende en vernieuwende kunst kunnen bekijken en kopen. Sponsoring van De Vishal versterkt het corporate image en corporate identity van een bedrijf als een moderne organisatie die open staat voor vernieuwing en de ontwikkeling van actuele kunst een warm hart toedraagt.

Ook relatiemarketing kan een reden zijn om juist De Vishal te willen sponsoren. De Vishal organiseert jaarlijks vele laagdrempelige, openbare activiteiten zoals openingen en previews van tentoonstellingen. Gelegenheden waarbij sponsors, werknemers en hun relaties van harte welkom zijn om elkaar in een informele sfeer te ontmoeten en om in contact te komen met voor het bedrijf interessante personen uit de kunstwereld, van de gemeentelijke overheid of andere bedrijven.

WAT WORDT ER VAN U ALS SPONSOR VERWACHT? (TOP)

Wij vragen u om ondersteuning van onze initiatieven. Meer concreet vragen wij u een bijdrage te leveren in financiële en/of in materiële zin. De sponsormogelijkheden kunnen grofweg in tweeën worden gesplitst:
1. Driejaarlijkse sponsoring van alle initiatieven georganiseerd door De Vishal
2. Sponsoring van een specifieke tentoonstelling of manifestatie

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN SPONSORING VOOR U? (TOP)

Uiteraard zitten er veel voordelen voor uw bedrijf, indien u sponsor wordt! Er zijn 3 pakketten samengesteld met sponsormogelijkheden. Uiteraard is het mogelijk in overleg een alternatief pakket samen te stellen.

SPONSORMOGELIJHEDEN EN SPONSORPAKETTEN (TOP)

De BASIS van elk pakket bestaat uit:

* Exclusieve uitnodiging voor sponsors voor de jaarlijkse Vishal Haringparty in juni

* uitnodiging voor elke preview (voorafgaand aan de officiële opening van een tentoonstelling) in De Vishal met een inleiding van de kunstenaar,
* uitnodiging voor elke opening in De Vishal (circa 10 per jaar),
* gratis toegang tot activiteiten die De Vishal organiseert in samenwerking met kunstenaarssociëteit Nieuwe Teisterbant,
* eenmaal per jaar samen met andere sponsors en vrienden van De Vishal een verzorgde rondleiding langs ateliers en/of galeries,
* mogelijkheid tot het bijwonen van een georganiseerde kunstrondleiding,
* korting op kunstaankopen bij aankoop in de ateliers van een vijftigtal kunstenaars die bij De Vishal zijn aangesloten,
* een gunstige kunstkoopregeling bij aankoop van geëxposeerde werken in De Vishal,
* gratis Vismail-nieuwsbrief waarmee sponsors van De Vishal als eersten van alle activiteiten op de hoogte zijn,
* Fiscale aftrekbaarheid van het sponsorbedrag,
* Indien mogelijk indirecte reclame op regionale media. De Stichting heeft goede contacten met regionale media,
* Korting op het huren van De Vishal voor een (intieme) bijeenkomst van uw bedrijf. Sponsors betalen de prijs voor relatie- in plaats van profitinstellingen.

Pakket 1 ‘GOUDVIS’ € 6000,-  (TOP)

Sponsoring van De Vishal gedurende een periode van drie jaar, indien gewenst in jaarlijkse termijnen te financieren. Dit pakket bestaat uit:
* Bovengenoemde Pakketbasis

* Vermelding bedrijfsnaam/logo op website van De Vishal,

* Vermelding Bedrijfsnaam/logo op muur van De Vishal,

* Vermelding Bedrijfsnaam/logo op posters van De Vishal,

* Vermelding Bedrijfsnaam/logo op alle uitgaande (pers)berichten,

Pakket 2 ‘STOKVIS’ € 3000,- (TOP)

Sponsoring van De Vishal gedurende een periode van drie jaar, indien gewenst in jaarlijkse termijnen te financieren. Dit pakket bestaat uit:

* Bovengenoemde Pakketbasis

* Vermelding Bedrijfsnaam/logo op een van de pilaren van De Vishal. Het bedrijf ‘adopteert’ een van de 22 pilaren van de expositieruimte voor een periode van 3 jaar. Op de pilaar zelf zal de bedrijfsnaam met de eretitel ‘steunpilaar van De Vishal’ worden vermeld.

Pakket 3 ‘WALVIS’ € 8000,-  (TOP)

Sponsoring van De Vishal gedurende een periode van drie jaar, indien gewenst in jaarlijkse termijnen te financieren. Dit pakket bestaat uit een combinatie van Pakket 1 en 2 en een keer per jaar gratis beschikking over de Vishal voor een intieme ontvangst van uw bedrijf:

* Bovenstaande Pakketbasis
* Een keer per jaar gratis beschikking over De Vishal voor een (intieme) bijeenkomst van uw bedrijf met de mogelijkheid om een rondleiding te krijgen van de curator of een van de deelnemende kunstenaar over de dan lopende tentoonstelling.
* Vermelding Bedrijfsnaam/logo op een van de pilaren van De Vishal. Het bedrijf ‘adopteert’ een van de 22 pilaren van de expositieruimte voor een periode van 3 jaar. Op de pilaar zelf zal de bedrijfsnaam met de eretitel ‘steunpilaar van De Vishal’ worden vermeld.

* Vermelding bedrijfsnaam/logo op website van De Vishal,

* Vermelding Bedrijfsnaam/logo op muur van De Vishal,

* Vermelding Bedrijfsnaam/logo op posters van De Vishal,

* Vermelding Bedrijfsnaam/logo op alle uitgaande (pers)berichten,
Losse / extra opties
* Eenmalige sponsoring van een specifieke tentoonstelling of manifestatie. In overleg worden bedragen, voorwaarden en tegenprestaties geformuleerd.
* Sponsoring in natura/materiële zin. In overleg worden voorwaarden en tegenprestaties geformuleerd.
* Eigen sponsorideeën. In overleg worden bedragen, voorwaarden en tegenprestaties geformuleerd.

SPONSORCONTRACT (TOP)

Voor ieder sponsorpakket wordt met u een sponsorcontract afgesloten waarin de verplichtingen van beide partijen staan vermeld.

CONTACT (TOP)

Interesse? Reageer vandaag nog door te bellen naar onderstaand telefoonnummer of door een mail te sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. . De sponsorwerver van De Vishal, Jorie Tijs, zal dan contact met u opnemen om de sponsormogelijkheden te bespreken.

De Vishal
Grote Markt 20
2011RD Haarlem
www.devishal.nl
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
T 06 55712124

 
Volg ons op:
Sponsoren:

Drukkerij Lenoirschuring
Decib Administraties
Londen & Van Holland Accountants
Pesman Advocaten
AutoDisk BV
Schoonmaakbedrijf Ruud Zander
Melger's Wijn en Dranken
Sloothaak Autoverhuur AutoRent
Bremer’s Houthandel BV
Rotary Club Haarlem Oost

Ruud Zander Schoonmaakbedrijftobacamptobacamp