Gezocht: voorzitter!

PROFIELSCHETS VOORZITTER DE VISHAL


Aanleiding
De statutaire zittingstermijn van de huidige voorzitter van De Vishal Annette de Vries loopt af op 1 april 2018.  Aangezien het bestuur van De Vishal het van belang vindt dat de nieuwe voorzitter zich goed moet kunnen inwerken is voorzien dat snel na de jaarwisseling helderheid moet bestaan over wie deze functie op zich wil en kan nemen.
Benoeming geschiedt door de Algemene Ledenvergadering van De Vishal, op voordracht van het Bestuur.


De Vishal
De Vishal is een vereniging van ca. 150 professionele kunstenaars in Haarlem. De Vereniging exploiteert de gelijknamige tentoonstellingsruimte op de Grote Markt in Haarlem. Een laagdrempelige (want gratis toegankelijke) expositieruimte die 5 dagen per week geopend is en in 2016 tien verschillende exposities toonde, die door bijna 63.000 mensen werden bezocht.

Dat wordt mede mogelijk gemaakt door ruim 70 vrijwilligers, 2 parttime zakelijk coördinatoren en 1 parttime artistiek coördinator. Deze veelheid van openingen/exposities en medewerkers geeft De Vishal –ook voor  bestuur en dus  voorzitter- een bijzondere dynamiek.

De Vishal wordt geleid door een bestuur van 5 leden van de Vereniging De Vishal en een enkel bestuurslid van buiten de vereniging.

De taken van de voorzitter

 • is voorzitter van de bestuurs- en ledenvergaderingen en bereidt deze voor
 • coördineert de bestuurstaken, delegeert op een stimulerende wijze
 • evalueert bestuur en coördinatoren
 • zorgt voor een vruchtbare samenwerking binnen de vereniging
 • onderhoudt contacten met de gemeente en overige samenwerkingspartners
 • toezien op naleving  Cultural Governance Code
 • verzorgt jaarverslag
 • geeft met elan en gevoel richting aan het beleid en uitvoering van De Vishal


Profielvereisten van de voorzitter
De voorzitter functioneert binnen een dynamische omgeving: verenigingsleden, collega-kunstinstellingen, politiek bestuur en samenleving. Die dynamiek stelt de nodige eisen.

Vanuit de Leden van de Vishal
De Vishal is een vereniging met ca. 150 leden. En dus ca. 150 meningen. De voorzitter kan daarmee omgaan. Zij luistert,  raadpleegt en –samen met de overige bestuursleden- besluit.  Zij weet te binden én te besluiten. Zij is aanspreekbaar en benaderbaar voor de leden.

De voorzitter geeft leiding aan een “werkbestuur”. De Vishal kent een veelheid aan projecten en onderwerpen en door de betrekkelijke en beperkte betaalde ondersteuning doet het bestuur veel zelf. Dat wil zeggen dat het bestuur veel zaken zelf oppakt, coördineert dan wel uitvoert.

De voorzitter paart ambitie aan empathie, zakelijkheid aan zachtheid en doorzettingskracht aan behoedzaamheid.

De Vishal zoekt een voorzitter die ‘op eieren kan lopen” als dat moet. Maar er ook over heen kan lopen als dat een andere keer noodzakelijk is.


Vanuit de omgeving
De Vishal functioneert binnen een zeer dynamische omgeving.  De kunstwereld in Haarlem is voortdurend in beweging. Een wereld waarbinnen De Vishal als een van de (kleinere) kunstinstellingen haar positie voortdurend moet bepalen en profileren.

De voorzitter is het boegbeeld en de vooruitgeschoven post van de Vishal naar de omgeving.

De voorzitter is in staat De Vishal naar buiten toe te vertegenwoordigen: naar de politiek, naar de pers, naar de collega-kunstinstellingen. Ze doet dit zeker niet alleen, maar ze is wel als eerste aanspreekbaar voor deze verantwoordelijkheid.


Overige profielkenmerken
Omdat de voorzitter met enige (on)regelmaat in De Vishal aanwezig dient te zijn dient zij in Haarlem of onmiddellijke omgeving woonachtig zijn.

Tot slot dient –last, but not least!- de voorzitter voldoende tijd beschikbaar te hebben voor deze functie. Inschatting tijdsbeslag:  6 tot 8 uur per week


De gewenste voorzitter

 • heeft affiniteit met moderne beeldende kunst en met kunstenaars
 • heeft bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring
 • heeft/ontwikkelt visie op de positie van De Vishal en draagt deze actief uit
 • beschikt over goede communicatieve vaardigheden
 • heeft het vermogen om mensen en partijen te verbinden
 • zoekt naar consensus tussen betrokkenen
 • is besluitvaardig  en doortastend

NB Overal waar “zij” staat, kan en mag ook “hij” gelezen worden. Er is geen gendervoorkeur voor deze functie.


Informatie

Voor de eerste selectie van de voorzitter van De Vishal is een klein comité gevormd door het bestuur van de Vishal. 2 bestuursleden en 2 kunstenaarsleden vormen dit comité en zullen een voordracht doen aan het bestuur.

Daarna zal de Algemene Ledenvergadering van Vereniging De Vishal –in het vroege voorjaar van 2018- de nieuwe voorzitter benoemen voor een statutaire termijn van in principe 3 jaar met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging.

Voor nadere informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met de een van de leden van het voorbereidend comité

Michèle Baudet           06 1048 4066
Margot Berkman         06 5339 6286
Helmuth van Galen     06 2414 8213
Remi van Kleef           06 1207 1901

Of per mail: penningmeesterdevishal@gmail.com