Beleidsplan stichting Vrienden van de Vishal 2014-2017

Strategie
De stichting heeft het doel de ondersteuning van hedendaagse beeldende kunst in Haarlem en doet dat door de Vishal in Haarlem te ondersteunen. Dat ondersteunen betreft niet het ondersteunen van Vereniging De Vishal, maar het ondersteunen van de Vishal zelf als podium en educatief centrum van hedendaagse kunst in Haarlem en het bereiken van een breed publiek.
De stichting beoogt niet het maken van winst.
Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed aan een algemeen nut beogende instelling met een doel dat overeenkomt met het doel van de stichting.

Missie
1.    De doelstellingen van het College van B&W, zoals verwoord in de Startnotitie Cultuurnota 2013-2020, ten aanzien van de Vishal zijn herkenbaar en spreken aan. De Vishal past op haar gebied goed in de bedoelingen van het College: zo’n 10 zeer gevarieerde grote tentoonstellingen en 15 kleinere tentoonstellingen (o.m. op locatie) per jaar, 60.000 bezoekers per jaar, in 2013 321 exposanten, regionale en (inter-)nationale kunstenaars, veel samenwerking met andere cultuurinstellingen, zes dagen paar week open, laagdrempelig, 60 vrijwilligers en hoge kwaliteit. De Vishal behoort tot de top 9 van de Haarlemse culturele instellingen wat betreft de bezoekersaantallen.
2.    De Vishal is gratis toegankelijk voor een breed publiek. Ook diegenen voor wie de drempel naar een museum te hoog is bezoeken graag de Vishal vanwege de laagdrempeligheid, de locatie op de Grote Markt in Haarlem en het gevarieerde aanbod. Hierdoor heeft De Vishal ook een educatieve functie. Actuele kunst middenin de samenleving.
3.    De Vishal heeft een eigen functie voor de aantrekkelijkheid van de Grote Markt in Haarlem en versterkt daarmee de aantrekkingskracht van Haarlem en omgeving voor de inwoners en bezoekers.
4.    De Vishal heeft al jaren een groot aanbod van aantrekkelijke, zeer gevarieerde exposities van hedendaagse kunst. De exposities zijn doorgaans een mengeling van regionale en (inter-)nationale kunstenaars. Een aantrekkelijke selectie aan steeds nieuwe hedendaagse kunst wordt op een structureel platform geboden aan de stad en haar inwoners alsmede aan de vele bezoekers uit binnen- en buitenland.
5.    De Vishal is er door de jaren heen in geslaagd circa 60 vrijwilligers aan zich te binden. Sommigen zetten zich al bijna 20 jaar belangeloos in. Zonder deze vrijwilligers (onder wie technici voor de inrichting van de exposities en kleine klussen) en de twee parttime maar fulltime werkende coördinatoren, in samenwerking met diverse commissies van kunstenaars/leden, zou de Vishal slechts beperkt open kunnen zijn en aanmerkelijk minder exposities hebben.
6.    Voor talentontwikkeling en educatie heeft De Vishal veel aandacht, ondanks de beperkte middelen en het feit dat de Vishal zwaar leunt op de vele vrijwilligers. De Vishal biedt structureel een educatieproject aan aan de scholen. Op projectbasis ontvangt de Vishal daarnaast regelmatig schoolklassen, zowel basisschool als voortgezet- en beroepsonderwijs. Geregeld zijn studenten van rijksacademies te gast in de Vishal.

Beleid
De Vishal probeert door het inzamelen van gelden de Vishal een podium te laten zijn van hedendaagse beeldende Kunst in het hart van Haarlem.
Daartoe probeert de Stichting een financiële bijdrage te geven aan het organiseren van exposities en aan het uitvoeren van installaties en aan educatieve projecten.
De stichting geldt als steunstichting van de Vishal als instituut , niet als steunstichting van vereniging De Vishal.

Werving van gelden
De Stichting probeert door het werven van Vrienden en begunstigers gelden in te zamelen.

Taakstelling bestuur
De stichting kent een bestuur. Het bestuur is bevoegd binnen de doelstellingen de stichting te vertegenwoordigen. Het bestuur kan zijn taken autonoom en onafhankelijk uitvoeren. Twee gezamenlijk handelende bestuursleden vertegenwoordigen de stichting.
De penningmeester is belast met het beheer van het vermogen en legt verantwoording af aan het voltallig bestuur.

Het vermogen van de stichting
Het vermogen van de stichting bestaat thans uit een bedrag van circa € 7.000,00. De afgelopen jaren heeft de stichting een sluimerend bestaan geleid. Het is de bedoeling thans actief gelden in te zamelen en deze te besteden overeenkomstig de doelstelling van de stichting.

Kostenstructuur van de instelling
Er wordt geen beloning verstrekt aan bestuursleden. De verwachting is dat de beheerskosten van de stichting minimaal zullen zijn.
De stichting heeft geen mensen in dienst.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat uit:
Marion Reulen (voorzitter),
Adriaan Helmig (secretaris)
Alet Pilon (penningmeester)